Na osnovu člana 94. stav (2) tačka g), a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 4. Pravilnika skriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na područjuKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, 22/22), člana 7. i 9. Pravilnika oradu JU Osnovna muzička škola Ilidža (broj: 01-1-683/22 od 01. 7. 2022. godine i broj: 01-1-909/22od 21. 10. 2022. godine), člana 71. Pravila JU Osnovna muzička škola Ilidža, te Odluke Školskogodbora JU Osnovna muzička škola Ilidža broj: 01-1-71/23 od 02.02.2023. godine i Saglasnostiministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15508-4/23 od 18.01.2023. godine,raspisuje se:

JAVNI KONKURSza popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini.

Više detalja o konkursu pogledajte klikom OVDJE.