Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije KS

Zakon o radu FBiH

Zakon o slobodi pristupa informacijima u FBiH

Zakon o upravnom postupku FBiH

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (sa izmjenama)

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Zakon_o_javnim_nabavkama_BiH

ZAKONO DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Okvirni-zakon-o-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-u-Bosni-i-Hercegovini 2003