1. Pravila JU Osnovna muzička škola Ilidža 2007. god.

2. Izmjene i dopune Pravila JU OMŠ Ilidža 2008. god.

3. PRAVILNIK O RADU JU OMŠ 2022

4. Izmjene Pravilnika o radu oktobar 2022pdf

5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Osnovna muzička škola Ilidža

6. Pravilnik o plaćama i drugim naknadama JU OMŠ Ilidža 2022 juni

7. Izmjene Pravilnika o placama i drugim materijalnim pravima oktobar 2022pdf

8. Pravilnik-o-kucnom-redu-sa-etickim-kodeksom-JU-Osnovna-muzicka-skola-Ilidza

9. Pravilnik-o-sadrzini-i-nacinu-vodenja-evidencije-o-radnicima-i-drugim-osobama-angaziranim-na-radu JU OMŠ Ilidža

10. Pravilnik-o-zastiti-od-pozara JU OMŠ Ilidža

11. Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radova februar 2023. godina

12. Krizni-plan-pripravnosti-septembar-1

13. Poslovnik-o-radu-Konkursne-komisije-JU-OMS-Ilidza

14. Interni-pravilnik-za-prijavu-korupcije-JU-OMS-Ilidza-1

15. Privremeni Plan JN JU OMŠ Ilidža-2023. godina

Plan integriteta JU OMŠ Ilidža IZMJENA I DOPUNA

Interni akt JU OMŠ Ilidža